מסמך מדיניות רשיונות ייעוץ יולי 2011

 

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
השרות הפסיכולוגי ייעוצי
רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911 טל: 02/5603237, 02/5603243פקס: 02/5603256
 
‏11/07/2011
‏ט'/תמוז/תשע"א
הנדון : רישיונות ייעוץ
1.רישיון ייעוץ קבוע מוענק ליועצים העומדים בתנאים הבאים:
   א.  בעלי תואר אקדמאי שני לפחות בייעוץ חינוכי מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ       או מחו"ל. (תעודת מ.א. מוכרת או שסיימו במכללות חו"ל ולהם אישור של המחלקה להערכת תארים)
 
   ב.  בעלי תעודת הוראה (כולל גננת) ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ
           או: בעלי תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת ממשרד החינוך בישראל
           או: בעלי רישיון הוראה קבוע שניתן על יד משרד החינוך בישראל
           או: בעלי תעודת הוראה או רישיון הוראה מחו"ל שהוכרו על ידי משרד
               החינוך בישראל, אשר השלימו גם את השכלתם העברית והגיעו להסכמה מלאה
               בארץ
 
  ג. מועסקים כיועצים בארץ בפיקוח שפ"י לפחות שנתיים. סיימו שנתיים של הכשרה       במתווה ההתפתחותי (התמחות א-ב) קיבלו שנתיים סופרויז'ון ממדריך מוסך ע"י שפ"י ועברו בהצלחה תהליכי ההערכה ע"י הפיקוח על הייעוץ.
 
2. רישיונות ייעוץ זמניים
רישיונות זמניים לייעוץ מוענקים לשנתיים ליועצים העומדים בתנאים המפורטים להלן:
א. מועסקים בשנתיים הראשונות לעבודתם בייעוץ אשר להם תואר שני מוכר ותעודת
    הוראה מוכרת.
ב. תלמידים מן המניין לתואר שני בייעוץ חינוכי אשר סיימו את חובות השמיעה לתואר
    וסיימו שנתיים של ההתנסות מעשית ( פרקטיקום בייעוץ חינוכי).
ג. בעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ, כמצוין למעלה סעיף ב'.
ד. מועסקים כיועצים בפיקוח שפ"י לשביעות רצון הפיקוח.
 
הערה: ניתן לאשר רישיונות זמניים לייעוץ לשלוש שנים לכל היותר.
 
הארכת רישיונות ייעוץ זמניים
רישיונות זמניים בייעוץ יוארכו בשנה נוספת בלבד .
רישיונות זמניים בייעוץ יוארכו במקרים בהם קיימת המלצה של הפיקוח על הייעוץ.
במידה ובתום השנה השנייה לעבודה בייעוץ הוחלט להאריך את זמניות הרישיון יש להגיש
את הבקשה מחדש.
 
את הבקשות לרישיונות ייעוץ זמני וקבוע  על היועץ להפנות ל:
חרמונה פרלמוטר,
מפקחת על הייעוץ – המנהל לחינוך התיישבותי,
רחוב השלושה 2
יד אליהו
תל אביב.
לאחר בדיקה של חרמונה החומר מועבר אל:
משרד החינוך
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
גף דירוג והסמכה
ירושלים 91911
 
רישיונות ייעוץ חריגים
 
רישיונות ייעוץ זמניים חריגים יינתנו במקרים הבאים:
 
מועסקים בשנתיים הראשונות לעבודתם שסיימו את חובות השמיעה וההתנסות המעשית בתואר השני בייעוץ חינוכי ושאין ברשותם תעודת הוראה אך נמצאים בתהליכי הכשרה לתעודת הוראה.
 
 פנייה לועדת חריגים
הועדה מתכנסת באגף כוח אדם בהוראה-גף דרוג בהסמכה
 
הגשת החומר לוועדה:
בקשה להענקת רישיון ייעוץ ( ראה מסמך מצורף) כולל כל המסמכים הנדרשים:
תעודה המעידה על תואר שני בייעוץ חינוכי .במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור של המחלקה להערכת תארים
מסמך המאשר לימודיים מן המניין לתעודת הוראה
 
יש לבדוק כי המסמכים מקוריים או נאמנים למקור (מפקח על הייעוץ יכול לחתום שראה את התעודה המקורית והיא מהימנה)
 
יש לוודא בטופס הבקשה:
חתימת מנהל
מילוי של כל פרטי בית הספר כולל סמל מוסד
יש לציין תאריך התחלת עבודה לדוגמא: 1.9.08
בסעיף ותק בייעוץ לציין מס' השנים שעובד/ת כיועצ/ת.
יש לצרף שאלון עובד הוראה ( ניתן להשיג בכוח אדם במחוז)
 
 
 
רשיונות ייעוץ חריגים ליועצים ותיקים
 
יועץ חינוכי המועסק במערכת החינוך חייב ברישיון ייעוץ, מנהלים ומפקחים המעסיקים יועצים ללא רישיון חשופים הם והיועצים לתביעות משפטיות
על פי המדיניות שנקבעה בועדת חריגים לרישיונות ייעוץ  מתאריך 9.3.2011
הוחלט לפעול למען הסדרת רישיונות הייעוץ לשתי אוכלוסיות של יועצים חריגים ותיקים:
 
1.יועצים בעלי תואר ראשון בייעוץ חינוכי שעובדים ברצף בפיקוח שפ"י מעל 8 שנים והתחילו עבודתם לפני  2004 ויש ברשותם תעודת הוראה.
 
·         יש להגיש יועצים אלו באופן ישיר ללא ועדה בצרוף כל המסמכים לגב אריאלה ברק:
א.       טופס בקשת רישיון
ב.      שאלון עובד הוראה
ג.       מכתב בקשה אישי
ד.      תעודות המעידות על השכלה ( מקוריות או נאמנות למקור)-תואר ראשון בייעוץ ותעודת הוראה.
ה.     אישור של כוח אדם במחוז המעיד על ותק בייעוץ וההיסטוריה המקצועית.
ו.        מכתב המלצה מהמפקח על הייעוץ החינוכי
 
 
2. יועצים בעלי תואר שני קרוב לייעוץ: תואר אקדמי שני (M.A) בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית או במדעי ההתנהגות או בחינוך מיוחד ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל שהם בעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ או רישיון הוראה קבוע , העובדים ברצף בפיקוח שפ"י מעל 10 שנים והתחילו את עבודתם לפני 2004.
 
לגבי יועצים אלו הוחלט כי יהיו זכאים לקבל רישיון ייעוץ קבוע בתנאים הבאים:
 
1.      עברו את ההכשרות הבאות:
·         30 שעות השתלמות בתוכניות התפתחותיות ומניעתיות ( כישורי חיים, נושאי מניעה של שפ"י)
·         30 שעות השתלמות הנושא מצבי לחץ וסיכון
·         30 שעות השתלמות בהנחיית קבוצות
·         30 שעות השתלמות בנושא אקלים/ פסיכו פדגוגיה
 
2.      חוות דעת והמלצה כתובה של המפקח על הייעוץ החינוכי
 
 
נוהל הפנייה:
 
המפקח על הייעוץ יוודא כי היועץ עבר את ההכשרות-  ויכתוב המלצה
הפנייה תשלח לאגף ייעוץ והיא תכלול:
·         טופס בקשה לרשיון ייעוץ קבוע
·         שאלון עובדי הוראה
·         תעודת המ.א
·         תעודת הוראה
·         תדפיס המעיד על ביצוע ההכשרות הנדרשות
·         מכתב המלצה של המפקח על הייעוץ
 
לאחר שהניירת תיבדק ותאושר , הפנייה תוגש לועדת חריגים באגף כוח אדם בהוראה.
 
 
בברכה
 
אלה אלגריסי                                   תמי אומנסקי
מנהלת אגף ייעוץ                            ראש תחום פיתוח מקצועי-אגף ייעוץ
 
 
העתקים:
גב אריאלה ברק- אגף כוח אדם בהוראה