לקראת הרשמה לפנימייה

רשימת מסמכים להגשה בעת הריאיון (מומלץ לצלם)

תעודת זהות ההורים+ ספח

תעודת ציונים אחרונה

תלושי שכר עדכניים משלושה חודשים אחרונים של שני ההורים

לעצמאיים שומת מס

למקבלי קצבאות: אישור המוסד לביטוח לאומי

תדפיסי עו"ש עדכניים משלושה חודשים אחרונים

אישור רפואי אודות מצב בריאות המועמד/ת

אישור על משכנתא או שכ"ד

אבחון פסיכודידקטי במידה וקיים 

דו"ח סוציאלי במידה ויש קשר עם שירותי הרווחה

אישור חובות כספיים (במידה ויש)

הסכם גירושין –במידה וההורים גרושים.

אישור על חובות כספיים במידה וקיימים

אישור בריאות הורים במידה וקיימת בעיה בריאותית

לעולים חדשים – תעודת עולה)​​

טפסים להורדה לקראת הקליטה על פי מחוזות