דבר מנהל המינהל

תאריך: 18/12/2017


המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער בעל  מסורת חינוכית ארוכת שנים וייחודיות של תפיסה ודרך, שבמרכזם הדגשת הממד הערכי בחינוך לצד הממד ההישגי-תחרותי, הדגשת השירות לחברה ולעם, והדגשת הזיקה לארץ , לסביבה הפיסית ולנוף (טבע, חקלאות, אקולוגיה) ולסביבה הקהילתית (הקיבוץ, המושב, הישוב הקהילתי, חברת כפר-הנוער); כל זאת ללא ויתור על קידום החניכים ומיצוי מירב יכולתם בתחום הלימודי. הייחודיות מתבטאת גם בדרכי העבודה החינוכית, הבנויות על יחסים אישיים קרובים ומעורבות עמוקה של כל דרגי המערכת החינוכית. התייחסות זו, המתבקשת משיעורן הגבוה במיוחד של האוכלוסיות המיוחדות (נוער מצוקה ועולים) במערכת החינוך של המינהל, הביאה ליצירתם של פתרונות חינוכיים גמישים ויצירתיים בתחום הלימודי והחברתי, המותאמים לאוכלוסיות אלו.
המינהל מטפל בשלושה סוגי מוסדות, השואבים מאידיאולוגיות שונות, ומשולבות במינהל תחת קורת גג אחת:
בתי-ספר אזוריים שש שנתיים במועצות האזוריות. אלו בתי ספר עם מסורת פדגוגית רבת שנים של בתי הספר הקיבוציים ובתי הספר בישובים הכפריים, שייחודם בטיפול באוכלוסיות מישובים קטנים בעלי אוריינטציה ערכית וצרכים ייחודיים. 
המינהל הוא בית גם לאולפנות ולישיבות של החינוך היהודי הממלכתי, המשלבים חינוך יהודי ציוני וחיי פנימייה תוססים. 
מערכת כפרי הנוער ובתי-ספר פנימיתים, להם ניתן שירות מקצועי ייחודי כמסגרות שהמערכת הכללית אינה מכירה את צורכיהם המיוחדים, את תפיסותיהם ודרך עבודתם השונה, ואילולא המינהל היו נשארות פריפריאליות וללא טיפול מקצועי נאות.
המערכת החינוכית-פנימייתית העל-יסודית מרוכזת רובה במינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער. מערכת זו, המטפלת באוכלוסיות נזקקות ובאוכלוסיות במעבר חברתי ותרבותי, פיתחה בעשרות שנות קיומה דרכי עבודה חינוכית מיוחדות שהוכיחו עצמן הן בהישגי הבוגרים, והן בתקינות העבודה השוטפת, כאשר גורמי הסיכון בה הם רבים לאין שעור בהשוואה למוסדות לימוד יומיים רגילים.
בארץ קולטת עלייה כישראל ישנו צורך חיוני לשמר ולקיים מערכת פנימייתית מגוונת ורחבה, שכן גלי העולים המגיעים הם בלתי צפויים לחלוטין ומערכת החינוך הרגילה מתקשה לקלוט אותם ולהתמודד עמם (דוגמא, העלייה מבריה"מ לשעבר ומאתיופיה). הפעלתה וניווטה של מערכת זו דורשים ידע והתמחויות שאינם קיימים מחוצה לה.
אחד מעקרונותיו של חינוך זה הוא שילוב והשלמה הדדית בין בית-הספר לפנימייה. הפיקוח הציבורי והמקצועי על המערכת הפנימייתית חייב גם להיות אינטנסיבי יותר מאשר על מערכת החינוך היומית הרגילה, בשל ריחוק ההורים, היעדרם או חולשת מעמדם החברתי.
ד"ר בני פישר - מנהל המינהל