דבר מנהל המינהל

למינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער מסורת חינוכית ארוכת שנים וייחודיות של תפיסה ודרך, שבמרכזם הדגשת המימד הערכי בחינוך והעדפתו על פני המימד ההישגי-תחרותי, הדגשת השירות לחברה ולעם, והדגשת הזיקה לארץ , לסביבה הפיסית ולנוף (טבע, חקלאות, אקולוגיה) ולסביבה הקהילתית (הקיבוץ, המושב, חברת כפר-הנוער); כל זאת ללא ויתור על קידום החניכים ומיצוי מירב יכולתם בתחום הלימודי. הייחודיות מתבטאת גם בדרכי העבודה החינוכית, הבנויות על יחסים אישיים קרובים ומעורבות עמוקה של כל דרגי המערכת החינוכית. התייחסות זו, המתבקשת משיעורן הגבוה במיוחד של האוכלוסיות המיוחדות (נוער מצוקה ועולים) במערכת החינוך של המינהל, הביאה ליצירתם של פתרונות חינוכיים גמישים ויצירתיים בתחום הלימודי והחברתי המותאמים לאוכלוסיות אלה.

המינהל מטפל במיוחד בבתי-ספר אזוריים שש שנתיים בישובים הכפריים ובבתי-ספר פנימייתיים וכך הוא נותן שירות מקצועי למסגרות שהמערכת הכללית אינה מכירה את צורכיהם המיוחדים, את תפיסותיהם ודרך עבודתם השונה, ואילולא המינהל היו נשארות פריפריאליות וללא טיפול מקצועי נאות.

המערכת החינוכית-פנימייתית העל-יסודית מרוכזת רובה במינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער. מערכת זו, המטפלת באוכלוסיות נזקקות ובאוכלוסיות במעבר חברתי ותרבותי, פיתחה בעשרות שנות קיומה דרכי עבודה חינוכית מיוחדות שהוכיחו עצמן הן בהישגי הבוגרים, והן בתקינות העבודה השוטפת, כאשר גורמי הסיכון בה הם רבים לאין שעור בהשוואה למוסדות לימוד יומיים רגילים.

נראה לנו כי בארץ קולטת עלייה ישנו צורך חיוני לשמר ולקיים מערכת פנימייתית מגוונת ורחבה, שכן גלי העולים המגיעים הם בלתי צפויים לחלוטין ומערכת החינוך הרגילה מתקשה לקלוט אותם ולהתמודד עמם (דוגמא, העלייה מבריה"מ לשעבר ומאתיופיה). הפעלתה וניווטה של מערכת זו דורשים ידע והתמחויות שאינם קיימים מחוצה לה.

אחד מעקרונותיו של חינוך זה הוא שילוב והשלמה הדדית בין בית-הספר לפנימייה. הפיקוח הציבורי והמקצועי על המערכת הפנימייתית חייב גם להיות אינטנסיבי יותר מאשר על מערכת החינוך היומית הרגילה, בשל ריחוק ההורים, היעדרם או חולשת מעמדם החברתי.