​​​​

​​​​​​​​​​​אופק חדש

עוז לתמורה

לצד ההתארגנות הפרופסיונאלית, רפורמת עוז לתמורה מציבה בפני המנהלים והמורים אתגר חינוכי היכול לחולל שינוי פדגוגי עמוק בדרכי ההוראה והלמידה בבתי הספר.  בתי הספר המשתתפים ברפורמה צריכים להתארגן ולהיערך בצורה מעמיקה להחדרת השינוי בבתי הספר. ההיערכות כוללת היערכות פדגוגית, היערכות פיזית ומערך השתלמויות. המטמיעים, המלווים את מנהלי בתי הספר אמורים לסייע בכך.
ההיערכות כוללת איתור צרכים בית ספריים ומיפויים, ארגון קבוצות הלמידה הפרטנית, שיבוץ המורים, תכנון לימודים, עיצוב הסביבה הלימודית כולל התאמת מבנים, מעקב, בקרה והערכה.
להכרת עקרונות ההיערכות ללמידה פרטנית ראו חוברת של האגף לחינוך על יסודי
בקרוב תכנסנה לתפקידן מדריכות שתנחנה את בתי הספר בהיערכות זו. גם המטמיעים, המלווים את בתי הספר, אמורים להדריך בנושא.
להכרת עקרונות הדיאלוג מורה-תלמיד ראה חוברת בכתובת
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/DialogMoreTalmid/DialogueMoreTalmid.htm 
ניתן להיעזר ביועצות, המכירות את התכנית, לשם הכשרת המורים לדיאלוג חינוכי פרטני עם התלמידים. בכל מקרה יש להכין השתלמויות צוותיות בנושאים אלה.
להיערכות הפיזית יש לפנות, עם נציגי הבעלות, ליגאל צרפתי במינהל הפיתוח, שגם מסייע בנושא שעון נוכחות. כדאי להתרשם מהתוכניות 
בתי ספר ללא בעלות חיצונית צריכים לפנות לחיים ביטרן במינהל לחינוך התיישבותי.

לקבלת אינפורמציה על התאמות פיזיות ניתן לפנות לחיים ביטרן מנהל אגף א' רכש, נכסים ולוגיסטיקה

עוז לתמורה במנהל לחינוך התיישבותי

 באתר זה נאסף מידע היכול לסייע למנהלים, מפקחים ומורים, המתמודדים עם יישום הרפורמה בחטיבה העליונה. מוגשות כאן שאלות שמנהלים הפנו אלי ותשובות שהחזרתי, לאחר בירור ובדיקה.
ודה לכל אחד שישלח לי שאלות נוספות, שיכולות לסייע גם לאחרים. את השאלות יש לשלוח למייל שלי – 
עדנה גולדשמיט  ednag@kfar-olami.org@kfar-olami.org.il - 
ואני אחזיר תשובה אישית במייל. שאלות שיש להן משמעות גם לאחרים – אפרסם באתר זה

 עדנה גולדשמיט - רפרנטית עוז לתמורה במינהל לחינוך התיישבותי


 


 ללא כותרת [2]