מפגשי מב"סים

​​מב"ס - אחראי/ממונה על מניעת השימוש לרעה בסמים, בטבק ובאלכוהול. 

מב"ס – מוביל בית ספרי

החל מינואר 2004 החליט משרד החינוך התרבות והספורט לתקצב בכל מוסדות החינוך העל-יסודיים אחראי/ממונה על מניעת השימוש לרעה בסמים, בטבק ובאלכוהול. 

האחראי הבית ספרי ירכז את כל הגורמים, הפעולות, התכניות וההנחיות בנושא וידאג ליישמם בהתאם למדיניות המשרד ולמדיניות הבית-ספרית.