​אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון

חינוך והשכלה הם אבני דרך משמעותיים בחייו של הילד והמתבגר, העשויים לעצב תפיסת עולם בקבלת החלטות בתחום האישי והמקצועי ובצמצום פערים חברתיים. לפיכך, התפיסה המנחה את פעילות האגף מדגישה את ההתבוננות בילד כמכלול שלם. דגש מיוחד ניתן להרחבת המענים לגיוון אפשרויות הלמידה, למיצוי הכישורים האישיים, להשמה מקצועית ומבוקרת של הילדים והנערים במסגרות השונות ולביצוע תהליכי מעקב ובקרה סדורים.


 מטרות האגף:

לקדם את התפתחותם המיטבית של ילדים ונערים בסיכון, מתוך מטרה לטפח תחושת שייכות לבית החינוך שלהם, לרכישת כישורי חיים, להרחבת דעת באמצעות למידה משמעותית ולחיזוק תחושת מסוגלות עצמית.

להעצים את משפחות הילדים והנערים בסיכון כמערכות המכילות את ילדיהן.

לממש את יכולות ההכלה של מערכות החינוך באמצעות פיתוח מענים מותאמים לאיתור, להוראה ולחינוך ילדים ונערים בסיכון.

להפוך את העיסוק בחינוך ילדים ונוער בסיכון לפרופסיה באמצעות הבניית קוד אתי, פיתוח שיקול הדעת המקצועי והבניית תהליכי ההתערבות.

מימוש זכותם של ילדים ונוער בסיכון (הלומדים במערכת החינוך או נשרו ממנה) למיצוי הפוטנציאל האישי, ולגיבוש תפיסת העתיד שלהם.


חזון האגף:

 אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון  אמון על מימוש מטרות המשרד בכל הקשור לצמצום פערים לימודיים ולמניעת נשירה.

האגף מפעיל מאמצים עיקריים במניעת נשירה וחיזוק אוכלוסיות חלשות ואוכלוסיות בסיכון בתוך המסגרות המוסדיות, לצד פעולות חינוכיות טיפוליות עבור ילדים ובני נוער שנותקו מהמערכות המוסדיות.

האגף פועל למיצוי הפוטנציאל האישי ולגיבוש תפיסת העתיד של ילדים ובני נוער בסיכון.

חזון האגף מתמקד בהסרת החסמים הפוגעים בהשתלבותם הנורמטיבית של ילדים ובני נוער כבוגרים עצמאיים בחברה, מתוך מטרה להעצים את הפוטנציאל האישי ולאפשר מוביליות משמעותית.

 

דגשים לעבודה ויעדים:

הבחנה מקצועית ומדייקת של אוכלוסיית הילדים והנערים.

עשייה חינוכית מתערבת ופעילה ברצפי גיל.

ממשק פעולה מובנה עם הקהילה הן בתחום המוסדי בית ספרי והן בתחום העבודה עם המנותקים

צמצום הנשירה.


תוכניות שח"ר במוסדות החינוך

תוכניות האגף פועלות במסגרות חטיבות הביניים והעל-יסודי, במטרה לחזק אוכלוסיות חלשות, באמצעות מגוון רחב ביותר של תכניות שנועדו לקדם את ההישגים הלימודיים של התלמידים ולהגדיל את מספר הזכאים לקבלת תעודת הבגרות בקרב אוכלוסיות לא מבוססות.


אוכלוסיית היעד

א. תלמידים בעלי מאפיינים וגורמי הסיכון הבאים:

נשירה גלויה וסמויה: תלמידים במצבי סיכון לנשירה (גלויה וסמויה) הלומדים במערכת הרגילה ובמסגרות ייעודיות (מרכזי חינוך).
רמת הישגים: תלמידים שהישגיהם הלימודיים נמוכים ואינם עומדים ברמת בני הגיל וכן תלמידים שנשרו ממסגרות החינוך ועדיין ניתן להחזירם למערכת.
מדד טיפוח בית ספרי / ניקוד טיפוח אישי
עולים ותיקים
ראייה כוללת של התלמיד בהיבטים רגשיים-חברתיים-משפחתיים
 ב. מנהלי בתי ספר וצוותים מקצועיים הנותנים מענה לאוכלוסייה בקצה הרצף
יעדים

צמצום פערים כשליחות חברתית ראשונה במעלה עבור אוכלוסיית התלמידים בקצה הרצף במטרה לבנות תחושת שייכות עמוקה לחברה בישראל ותחושת מסוגלות עצמית גבוהה.

צמצום היקף הנשירה הגלויה והסמויה והגברת ההתמדה.
הגדלת מספר התלמידים המאתגרים המגיעים לידי מיצוי עצמי ולמידה משמעותית תוך חיזוק  הדימוי העצמי, שיפור המסוגלות ותחושת השייכות למסגרת הבית ספרית
סיום מסלול לימודי עם תעודה משמעותית : זכאות לבגרות/  לקראת טכנאים והנדסאים.
הגברת המעורבות החברתית והתרומה לקהילה.
הגדלת אחוז המשרתים בשירות צבאי, שירות לאומי ואזרחי.
השתלבות תעסוקתית והרחבת שיעור הפונים ללמידה במוסדות להשכלה גבוהה.

ג. שלבים בהפעלת התוכניות
​1. ​יישום מדיניות המחלקה והטמעתה בביה"ס נעשית באמצעות מבנה אירגוני שיטתי של שיתופי פעולה ושפה משותפת בין אנשי המטה לאנשי המחוזות. פיתוח תבחינים לאיתור האוכלוסייה לשם הפחתת הנשירה ולשם מתן מענה יעיל וממוקד.

2. מיפוי צרכים ברמה ארצית ומחוזית לשם התאמת תכניות שח"ר למוסדות החינוך .

הפעלת התכנית הפסיכו – פדגוגית והטמעתה בעבודה עם צוות ביה"ס תוך ליווי אינטנסיבי/ אקסטנסיבי
קידום התוכניות הפסיכו-פדגוגיות ויישומן לאוכלוסיות בעלות חסכים לימודיים, רגשיים וחברתיים לתלמידים בסיכון בפרט ובמערכת הבית-ספרית בכלל.
הטמעת תכנית ההיבחנות החדשה והתאמתה לתלמידים במצבי סיכון.

ד. תהליכי בקרה והערכה:

התערבות מבוססת נתונים, פיתוח תהליכי בקרה והערכה לתכניות השונות ושילוב מחקרים.
פעילות במבנה ארגוני הכולל שיתוף פעולה תדיר עם המחוזות הנמצאים בקשר רציף וישיר עם בתי הספר. מבנה זה מוביל לשיתוף פעולה פורה ומשמעותי בין השטח למטה.
מוקדי העבודה:
  • הפעלת כיתות שכל"מ
  • הפעלת תוכניות תוספתיות בהיבט האישי/רגשי, פדגוגי/חברתי
  • הכשרת מנהלים וצוותי הוראה ברמה ארצית
  • הנחיית מנחים מחוזיים ברמה ארצית
  • מפגשי מטה, מחוז, רשות ורשת
  • הבנייה דינמית של כלים מותאמים
  • הפעלת הערכות באמצעות נתוני משרד בתחומי התמדה/נשירה והישגים, בקגרה פנימית, הערכה של ראמ"ה