חלקי העבודה

תאריך: 31/12/2017

מבנה עבודת הגמר

​עבודת-הגמר היא עבודה מחקרית.​​ היא לא תישא אופי של לקט - כלומר, של דברים אשר תומצתו ואף הועתקו, ללא התייחסות או ביקורת. על התלמיד להביא חומר ממקורות שונים, תוך התייחסות מבחינה, משווה, ביקורתית ואובייקטיבית לנושא. בעיסוקו בחומר, יוכיח התלמיד את יכולתו להתמודד עם הנושא ועם החומר מנקודת-ראות מדעית מחקרית. יש להימנע מנושאים אופנתיים, שאין להם בסיס מדעי-עיוני.

עבודת-גמר בנושא מדעי-עיוני כוללת מספר מרכיבים לפי הסדר הבא:

1. שער

2. תוכן עניינים

3. הקדמה

4. מבוא

 

הצגת הנושא ומטרות העבודה

הבעיה הנדונה והרקע למחקר

השאלות המחקריות המרכזיות

סיכום קצר של הרקע התיאורטי הנדרש להכנת העבודה ושיטות המחקר

5. סקירת ספרות

6. בעבודה ניסויית: מהלך הבדיקה (החלק המחקרי האמפירי) ושיטותיה

7. ממצאים ותוצאות

8. דיון ומסקנות

9. רשימת מקורות (ביבליוגרפיה) - ברשימה זו יש לכלול את המקורות שבהם התלמיד אכן השתמש

10. נספחים (יוצגו רק נספחים רלוונטיים לעבודה)

ציטוט ביבליוגרפי: אופן הציטוט במהלך העבודה והרישום הביבליוגרפי בשולי העבודה ובסיומה יהיו כמקובל בעבודות מדעיות (על-פי אחת מהשיטות המקובלות)

​​יירשמו רק מקורות שבהם נעשה שימוש ממשי בעבודה.