שעות תמיכה בחט"ע

תאריך: 31/12/2017

​​

נוהל שעות תמיכה בחטיבה העליונה – תשע"ז

שימו-לב! מצורפים טפסים בתחתית הדף

שעות תמיכה פעימה ראשונה

תקציב שעות התמיכה שיוקצה בשלב זה, מתייחס לתלמידים ממשיכים עבור החודשים ספטמבר-דצמבר 2016 ומתבסס על ניצול השעות כפי שדווחו ע"י מוסדות החינוך למנהל לחינוך התיישבותי בשנה"ל תשע"ו.
תלמידים ממשיכים הינם תלמידים הלומדים שנה שנייה לפחות בחטיבה עליונה וקיבלו בשנה"ל תשע"ו שעות תמיכה. בגין תלמידים אלה יועבר תקציב לבתיה"ס (באמצעות הבעלויות) לניצול השעות באופן מידי עבור החודשים ספטמבר-דצמבר 2016. לכל תלמיד הוקצו עבור חודשים אלה 16 שעות (4 שעות לכל חודש). בנוסף תעמוד לרשות כל תלמיד מכסה של 24 שעות עבור החודשים ינואר-יוני 2017.
יודגש כי, השעות בשלב זה, הוקצו אך ורק לתלמידים המדווחים כלומדים השנה בביה"ס ומופיעים במצבת התלמידים ושנמצאו כזכאים לקבל שעות תמיכה בשנה זו. שעות בעבור תלמידים זכאים ששונתה להם המסגרת החינוכית, יוקצו לבית הספר בו הם לומדים בשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ז בכפוף לדיווח עדכני במצבת תלמידים.


הנחיות אודות הפעלת שעות התמיכה לתלמידים ממשיכים ואופן הדיווח:
מנהל בית הספר יקבל מכתב אודות מכסת שעות התמיכה השנתיות (לתלמידים הממשיכים) העומדות לרשותו לכל אחת מהתקופות:
16 שעות עבור החודשים ספטמבר-דצמבר 2016 : תיערך בקרה על ניצול התקציב שהוקצה לכל מסגרת (באמצעות הבעלויות), וקיזוז בגין אי ניצול.
24 שעות עבור החודשים ינואר-יוני 2017: העברת תקציב בגין שעות אלה ובגין תקופה זו מותנת בהעברת דו"ח ביצוע ע"י המוסד החינוכי.  סה"כ 40 שעות תמיכה עבור כל תלמיד ממשיך לשנת לימוד תשע"ז.
 
המפקחת תנחה את מנהלי בתיה"ס לשלוח למחוז ההתיישבותי דוחות ביצוע אודות ניצול השעות. יש להנחותם להקפיד לדווח את שעות התמיכה בהתאם לחלוקה הבאה:
הדיווח עבור החודשים ספטמבר-דצמבר 2016 יועבר ע"י מנהל ביה"ס למשרד החינוך המיוחד במנהל לחינוך התיישבותי  במהלך חודש ינואר 2017. לאחר מועד זה, בי"ס שלא העביר למשרד החינוך מיוחד דו"ח ביצוע של שעות התמיכה, יוכר כבי"ס שלא הקצה בפועל את שעות התמיכה ובמהלך החודשים פברואר–יולי 2017 תיערך בדיקה וקיזוז תקציב (באמצעות הבעלויות) בהתאם לביצוע השעות בפועל עבור תלמידים אלה.
דוחות ביצוע עבור החודשים ינואר-יוני 2017 יועברו ע"י מנהל בית הספר למשרד החינוך מיוחד במנהל לחינוך התיישבותי, בהתאם להנחיות שפורסמו בחוברת הקמת בסיס דיווח  (בפרק החינוך המיוחד).  יש לוודא שהעתק מהדוחות יועבר למפקחת  לצורך תיעוד ובקרה.
באם ינוצלו שעות המיועדות לשליש הראשון של שנת הלימודים רק מינואר 2017, לא נוכל לאשרן ולתקצבן.
דורית כהן, רפרנטית שעות התמיכה במנהל, תלווה את מנהל ביה"ס ותעקוב אחר יישום התמיכה. במידה ונמצא כי תלמיד ממשיך אינו זקוק להמשך התמיכה לתקופה השנייה (ינואר-יוני 2017), ידווח בכתב למפקחת החינוך המיוחד.
מצ"ב לנוחיותכם:
קובץ אקסל מעודכן ליום 21.11.16 ובו רשימת תלמידים ממשיכים בחלוקה למוסדות חינוך, בגינם יועבר התקציב לבעלויות. דו"ח זה מבוסס על מצבת תלמידים עדכנית לשנה"ל תשע"ז.

שעות תמיכה פעימה שנייה        

​הקצאת מכסת שעות התמיכה אשר תועבר למפקחת  בפעימה זו, תתייחס לאוכלוסיית התלמידים החדשים וכן לתלמידים ממשיכים שלא נכללו בהקצאה הראשונה שהועברה למוסדות החינוך באמצעות הבעלויות ("תלמיד חדש" הינו כל תלמיד שאינו מופיע בקבצים שצורפו אודות הממשיכים).
לקראת הקצאת השעות לתלמידים אלה, הנכם נדרשים להשלים את תהליך איתור התלמידים ואיסוף הבקשות מבתיה"ס. ביצוע השעות בפועל עבור התלמידים החדשים יעשה בין החודשים ינואר-יוני 2017 במסגרת תקציב 2017. טבלאות האקסל בצירוף הסימולציה לחלוקת השעות יועברו אליכם במהלך החודשים נובמבר-דצמבר.
להלן הנחיות כלליות אודות הפעלת שעות התמיכה ואופן הדיווח. הנחיות אלה הינן תוספת למידע ולנהלים המפורטים בחוברת הקמת בסיס הדיווח לחטיבה העליונה:
קביעת מכסת השעות לכל תלמיד תתבסס על בניית תכנית עבודה מקצועית המתייחסת לצורכי התלמיד ותפקודו.
חשוב להקפיד הקפדה יתרה על ביצוע בפועל של השעות וניצולן בהתאם לתוכנית עבודה, בשל צרכי התלמידים וזכאותם לתמיכה מתוקף החלטת וועדת שילוב (ועדה סטטוטורית), יש לשמור על מסגרת מכסת השעות.
ניתן להקצות מתוך המכסה הכללית 4 שעות תמיכה חודשיות לכל היותר לכל תלמיד, לאורך שנה"ל תשע"ז. מקסימום השעות השנתיות לא יחרוג מ- 40 שעות לתלמיד.
לא ניתן לתקצב תלמידים משני מקורות תקצוב. אין להגיש בקשה עבור תלמידי החינוך המיוחד (שהפיקוח אישר להם תקצוב במסלול 07) ועבור תלמידים שאושרו עבורם שעות בהקצאה דיפרנציאלית.
ביה"ס זכאי לשעות תמיכה של עד 10% ממספר התלמידים הלומדים בחט"ע בביה"ס.
הפיקוח על החינוך המיוחד במנהל, ירכז את כל הפניות של בתיה"ס במנהל לחינוך התיישבותי.

עבור כל תלמיד חדש, יש לקבל מביה"ס
בקשה לשעות תמיכה (נספח 2 )
פלט "שילובית".​
אישור הורים   (נספח מס מס 1)
 
מפקחת החינוך המיוחד במנהל לחינוך ההתיישבותי , תבדוק את הבקשות ותאשר בחתימתה את הקצאת שעות התמיכה לכל בית-ספר.
יש לשלוח דו"ח ביצוע אודות ניצול השעות לרפרנטית דורית כהן למייל  זה בלבד.   אין לשלוח בפקס.
התשלום בגין שעות התמיכה יתבצע רק לאחר העברת דו"ח ביצוע אודות ניצולן בפועל, בכפוף לעמידה בהנחיות ובלוחות הזמנים.
מועד אחרון להעברת טופסי הדיווח באמצעות בתיה"ס למצבת תלמידים הינו ה-1 ביולי.
עד למועד זה באחריות ביה"ס לוודא מול משרד החינוך המיוחד במנהל כי נעשתה הקלדת טופסי הדיווח ובמקביל לוודא מול הבעלות כי התקצוב הועבר ע"י משרד החינוך בעבור שעות התמיכה.
ב-31 ביולי, מערכת דיווח שעות תמיכה נסגרת, ולא ניתן לאשר כל דיווח ו/או תשלום לאחר מועד זה.

הערה

הקצאת שעות התמיכה בפעימה השנייה לחודשים ינואר-יוני 2017 מותנית באישור תקציבי ותיעשה בכפוף לקיום תקציב בתקנה!