הבחנות במסגרת ביתית

​​​​

הנחיות להיבחנות במסגרת ביתית עבור תלמיד חולה השוהה בביתו

​​"ילד חולה - ילד השוהה בביתו במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא וכן ילד החולה במחלה מתמשכת" (עפ״י חוק חינוך חינם לילדים חולים, תשס"א 2001)
במצב בו תלמיד חולה בביתו ואינו מסוגל להיבחן בבית הספר בקהילה בשל מצבו הרפואי, לצורך הבחנות בביתו, על התלמיד והוריו לבקש מבית הספר בקהילה להגיש בקשה להיבחן תחת סמל
מוסד בית הספר, ולשם כך יש לפעול כדלהלן:
- ביה״ס בקהילה בו לומד התלמיד יפנה לוועדת חריגים באמצעות טופס בקשה להיבחנות במסגרת ביתית )נספח כא׳ - טופס מס׳ 16 א׳(. הבקשה תשלח בדואר לכתובת: אהובה סיידוף, רח׳ שבטי ישראל 29 , ירושלים, פקס׳ 02-5602038 .
- על מנהל ביה"ס לשלוח העתק מטופס הבקשה לאישור היבחנות במסגרת ביתית, למנהל המתי"א שביה"ס נמצא באיזור התמיכה שלו. במסגרות של מנהל החינוך ההתיישבותי יש להפנות את הבקשות אל הפיקוח על החינוך המיוחד במנהל לחינוך התיישבותי. במסגרות שבפיקוח החינוך המוכר שאינו רשמי - חרדי, יש להפנות את הבקשה אל המפקח על החינוך  המיוחד של המוסד החינוכי.
- ביה״ס בקהילה ידאג להזמנת השאלונים ולבקשת ההתאמות בדרכי ההיבחנות באמצעות מערכת המנב"ס.
- ביה״ס בקהילה ידאג להזמנת משגיחים לקיומה של הבחינה בביתו של התלמיד. בתום הבחינה המשגיח יעביר את מחברת הבחינה לביה״ס בו התלמיד לומד. ביה״ס יעביר את מחברת הבחינה
בצירוף דו״ח מהלך בחינה ואישור מוועדת חריגים, לתחנת הקליטה.
בשאלות נוספות ניתן לפנות אל הפיקוח הארצי על תלמידים חולים באגף לחינוך מיוחד.