תרבות יהודית ישראלית

תרבות יהודית ישראלית

תרבות יהודית ישראל" הינה מכלול המורשת והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים. מרכזיותה לעצוב זהות בוגר מערכת החינוך באה לביטוי כבר בסעיפיו הראשונים של חוק החינוך הממלכתי המגדירים את מטרות החינוך בישראל:

"לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;

"להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים;

"ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל;

"ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם; "

(תיקון לחוק החינוך הממלכתי, תש"ס 2000)

לאור זאת, החליטה הנהלת משרד החינוך (תשע"ה 2014)  על פיתוחו של תחום לימודים חדש – "תרבות יהודית ישראלית" שבמסגרתו - מקצוע חובה המיועד לכל תלמידי החינוך הממלכתי בכיתות א'- ט'. תכנית הלימודים משקפת תפיסה רעיונית ופדגוגית רחבה הכוללת ליבת ידע מאחדת היוצרת זיקות גומלין פוריות בין תחומי הדעת השונים.

לתכנית, שפותחה ע"י ועדת מקצוע בראשות פרופ' בנימין איש שלום, תוקצינה שתי שעות שבועיות בכל שכבת גיל. כל בית ספר חייב למנות מרכז למקצוע, להקצות מורים ושעות להוראת המקצוע ולדאוג להכשרת המורים.

בנוסף למקצוע "תרבות ישראל נכלל בהתחדשות יהודית כל העיסוק בתכנים יהודיים לאורך כל שנות בית הספר. בשנת תשע"ה הוקם צוות הבונה תכנית מקצוע לכל שכבות הגיל מגן ועד כיתה י' כאשר בכיתות יא ויב' פועלות המגמות המורחבות "מחשבת ישראל " ו"תושב"ע".

 לחץ לצפייה בתוכנית המקצוע​